Model de governança

La governança de DinàmiG s’articula a través de tres espais: la Junta General, la Junta Territorial i el Consell de Direcció.

-La Junta General representa els ens consorciats i és el màxim òrgan de decisió i deliberació de DinàmiG. N’assumeix el govern, la direcció superior, l’orientació i fixació de les grans línies d’actuació. En formen part el President, el Vicepresident i 7 representants per part de l’Ajuntament d’Olot i 6 per part del Consell Comarcal de la Garrotxa.

-La Junta Territorial és un òrgan de deliberació i consens de les actuacions, projectes i pressupost de DinàmiG. És també un espai de seguiment així com de formulació de propostes en els diferents àmbits de treball de DinàmiG. Els membres que en formen part provenen tant de l’àmbit públic, preferentment de governs locals de la comarca respectant la diversitat territorial i política, com del privat, podent ésser agents socials i econòmics, preferentment els més representatius a la comarca, i persones a títol individual.

-El Consell de Direcció és un òrgan de suport, consulta i assistència a la Presidència, Vicepresidència i Gerència. Es també un espai de coordinació i seguiment així com de deliberació i de formulació de propostes en els diferents àmbits de treball de DinàmiG. En formen part un representant polític i la gerència de cada ens consorciat, la Gerència de DinàmiG, i un representant de Turisme Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i ADRINOC.